สุกัญญา เขียวสะอาด

รายงานการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของแก่นตะวัน = Chemical constituents of the essential oil, antioxidant and biological activities from helianthus tuberosus Linn. องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของแก่นตะวัน / โดย สุกัญญา เขียวสะอาด, โสภา ตนตรง. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. - ก-ด, 105 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 343 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 343 .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2556


แก่นตะวัน (พืช)--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
สารสกัดจากพืช--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
น้ำมันหอมระเหย--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
แอนติออกซิแดนท์--งานวิจัย
สารต้านแบคทีเรีย--งานวิจัย
สารต้านเชื้อรา--งานวิจัย

QV20.5 / ส739ร 2559