พงศกร ชุติมา.

การศึกษาอุดมการณ์ในภาพยนตร์ไตรภาค The dark knight trilogy ของคริสโตเฟอร์ โนแลน / พงศกร ชุติมา, จตุรภัทร์ สุทาชัย, สิรภพ หลวงสุภา. - เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. - ก-ซ, 80 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์ --รายงานการสัมมนา


ภาพยนตร์อเมริกัน.