เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า / จัดทำเนื้อหา, นิตยสารสารคดี. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2558. - 144 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก -- สารจากมูลนิธิสืบฯ -- ผืนป่าตะวันตก "หัวใจ" ของป่าเมืองไทย -- ปัญหาคนกับป่า ภัยคุกคามจากความขัดแย้งอันยาวนาน -- โครงการจอมป่า 10 ปีกับการแสวงหาแนวทาง "คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้" -- ก่อนจะถูกกลืนหาย การสืบต่อวิถีคนอยู่กับป่าของกะเหรี่ยง '"กลุ่มต้นทะเล" -- พลิกชีวิตใหม่ด้วยสมุนไพรอินทรีย์ "ชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์" -- "บ้านทุ่งนางครวญ" บนเส้นทางการเรียนรู้สู่กสิกรรมธรรมชาติ -- ความร่วมมือและการจัดการ หัวใจของการรักษาป่าชุมชน "บ้านคลองห้วยหวาย" -- การเติบโตบนความเปลี่ยนแปลงของ (เยาวชน) "ต้นกล้าน้อย" แห่งผืนป่าตะวันตก -- แนวทางที่ 1 ลดความขัดแย้ง ด้วยการสำรวจ "แนวเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชน" อย่างมีส่วนร่วม -- แนวทางที่ 2 สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าและเคราพในธรรมชาติ -- แนวทางที่ 3 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรพอเพียง หยุดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดสารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อม -- แนวทางที่ 4 จัดตั้งป่าชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรอันยั่งยืน และแนวกันชนในป่า -- แนวทางที่ 5 ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ป่า ปลูกอนาคตไว้กับคนรุ่นใหม่ -- 7 บทเรียนจากความไม่สำเร็จ.

Y59 M12 BKT

9789748365596


ป่าชุมชน
การจัดการป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--การมีส่วนร่วมของประชาชน

333.75 / ม851