การค้าสุราในโลกไร้พรมแดน / คณะผู้เขียน, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. - 155 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ประชาคมอาเซียนกับการค้าสุราระหว่างประเทศ -- พัฒนาการความเป็นตลาดเดียวของสหภาพยุโรปและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -- การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน -- การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียนและการคาดการณ์ผลกระทบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิก.

Y59 M08 BKT

9786165519915


เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์.
การค้าเสรี
การค้าระหว่างประเทศ

641.21 / ก445