วรพจน์ เลี้ยงประไพพันธ์.

การใช้บทเพลงนสัมการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา / วรพจน์ เลี้ยงประไพพันธ์. - 2559. - ก-ฌ, 64 หน้า : โน้ตเพลง, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์.