วรพจน์ เลี้ยงประไพพันธ์

การใช้บทเพลงนสัมการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา / วรพจน์ เลี้ยงประไพพันธ์. - 2559. - ก-ฌ, 64 หน้า : โน้ตเพลง, แผนภูมิ + ซีดี-รอม 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559.

Y62M08BKTDW


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --การค้นคว้าอิสระ

230 / ว225ก 2559