อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีโอกาสและแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย / ผู้เขียน, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา, 2559. - 272 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

นโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาเซียน -- ระเบียบการค้าและสถานการณ์อุตสาหกรรมแอลกฮอล์ในประเทศกลุ่มอาเซียน -- กลุ่มทุนและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่สัมพันธ์กับแนวโน้มตลาดในประเทศไทย -- บทสรุปและข้อวิเคราะห์นัยต่อประเทศไทย.

Y59 M08 BKT

9786164070059


อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--กลุ่มประเทศอาเซียน
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--กลุ่มประเทศอาเซียน

641.21 / อ814