การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในเพลงไทยสากลที่ผู้หญิงแต่งและผู้หญิงร้อง / ไปรมาพร วัฒนเดช ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. - ก-จ, 152 หน้า.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์ --รายงานการสัมมนา


สตรีนิยม
เพลงไทยสากล