ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม = Hotel English / ไลฟ์เอบีซี, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559. - 184 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดภาษาสำหรับมืออาชีพ. . - ชุดภาษาสำหรับมืออาชีพ. .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

Y59 M07 BKT

9786160430697


ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.
ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานโรงแรม).
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา.

428.34 / ล988ภ 2559