พิมพ์ลดา ชุณหไชยพันธุ์.

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน จังหวัดเชียงใหม่ = The marketing mix influencing towards purchasing decision via electronic commerce : a case study of Generation Y consumers in Chiang Mai Province / พิมพ์ลดา ชุณหไชยพันธุ์. - 2559. - ก-ฐ, 122 หน้า : ภาพประกอบ.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559.

Y59 M10 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--การศึกษาเฉพาะกรณี
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่

658.8342 / พ718ป