ณภษร อุมเกษตรคีรี.

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขาวของนักศึกษาหญิงที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior and marketing factors affecting decision to buy white skincare products of female students of higher education level in Muang Chaing Mai, Chiang Mai Province / ณภษร อุมเกษตรคีรี. - 2559. - ก-ญ, 69 หน้า : แผนภูมิ.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559.

Y59 M10 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


นักศึกษา--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
เครื่องสำอาง--พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8342 / ณ161พ