ยศ สันตสมบัติ.

มังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ / ยศ สันตสมบัติ. - เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. - ก-ฎ, 630 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

จีนกับอุษาคเนย์ในบริบททางประวัติศาสตร์ -- ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของความสัมพันธ์จีน-อุษาคเนย์ -- ชาวจีนโพ้นทะเลยุคใหม่ในอุษาคเนย์ -- ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ -- ชาตินิยม จีนโพ้นทะเล กับโลกาภิวัตน์ -- นโยบายต่างประเทศของจีน : การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน -- การเรืองอำนาจของจีนกับผลกระทบเชิงนโยบายต่ออุษาคเนย์ -- อุษาคเนย์ภายใต้ชะเงื้อมมังกร : ยุทธศาสตร์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- ลาวกับการเปลี่ยนดิน น้ำ ป่า และอธิปไตยเป็นทุน -- กัมพูชา : จากจะแมร์รูคสู่พันธมิตรจีน --ความสัมพันธ์จีน-เวียดนามท่ามกลางความกระอักกระอ่วนทางวัฒนธรรม -- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับความสัมพันธ์จีน-เมียนมาร์ -- ความสัมพันธ์ไทย-จีนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในลุ่มน้ำโขง -- ความช่วยเหลือต่างประเทศกับพันธกิจเผยแผ่อารยธรรม -- อำนาจนำกับวิธีคิดว่าด้วยการจัดระเบียบโลกแบบจีน -- เสรีนิยมใหม่แบบจีนกับอุษาคเนย์.

Y59 M10 BKT

9789746728812


การลงทุนของจีน--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


จีน--การค้ากับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จีน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--จีน.

332.67351059 / ย152ม