วัฒนา เอกปมิตศิลป์.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system / วัฒนา เอกปมิตศิลป์. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559. - 234 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ -- บุคลากรและองค์กร -- เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น -- ฮาร์ดแวร์ -- ซอฟต์แวร์ -- ระบบฐานข้อมูล -- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง -- ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม -- ระบบประมวลผลรายการ และระบบการจัดการรายงาน -- ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ -- การพัฒนาระบบสารสนเทศ -- อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น -- จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

Y59 M09 BKT

9786165382946


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

658.4038011 / ว399ร