วรรณี เตโชโยธิน

การบริหารต้นทุน = Cost management / วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์. - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2558. - 10, 367 หน้า : แผนภูมิ.

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจ -- พฤติกรรมต้นทุนและการประมาณต้นทุน -- การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร -- การวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีเพื่อการตัดสินใจ -- การกำหนดราคาขาย -- งบประมาณ -- การวิเคราะห์ผลต่างกำไร -- การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน -- การบัญชีตามความรับผิดชอบ -- การวัดผลการปฏิบัติงาน -- ราคาโอน -- ต้นทุนคุณภาพ -- การวิเคราะห์งบประมาณลงทุน.

Y59 M09 BKT

9786163061294


การบัญชีต้นทุน
การบัญชีบริหาร

658.1522 / ว271ก