กรรณิการ์ อินทะรังษี.

รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนการให้บริการของดาราเทวีเค้กช็อป ในโรงแรมระดับ 6 ดาว ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนการให้บริการของดาราเทวีเค้กช็อป ในโรงแรมระดับ 6 ดาว ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่. ชื่อเรื่องจากสัน: รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนการให้บริการของดาราเทวีเค้กช็อป ในโรงแรมระดับ 6 ดาว. / โดย กรรณิการ์ อินทะรังษี. - เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. - 69 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม --สหกิจศึกษา