กรรกมล อุปนันท์.

รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำอาหารอลาคลาส ของแผนกครัวในโรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในสถานประกอบการ คือ โรงแรม อมารีภูเก็ต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำอาหารอลาคลาส ของแผนกครัวในโรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในสถานประกอบการ คือ โรงแรม อมารีภูเก็ต. ชื่อเรื่องจากสัน: รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำอาหารอลาคลาส ของแผนกครัวในโรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม อมารีภูเก็ต. / โดย กรรกมล อุปนันท์. - เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. - ก-ญ, 99 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม --สหกิจศึกษา