คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ = Singapore ชื่อเรื่องบนปก: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสิงคโปร์. / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. - นนทบุรี : กรม, 2558. - 194 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

ข้อมูลพื้นฐาน -- กฎระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ -- การจ้างงานในสิงคโปร์ -- การรายงานงบการเงิน -- ภาษีอากร -- โครงสร้างพื้นฐาน -- ทรัพย์สินทางปัญญา -- การเข้าเมือง -- การเงินและการธนาคาร -- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม -- ต้นทุนการทำธุรกิจเบื้องต้น -- กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก -- การครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ -- สภาพการดำรงชีวิตในสิงคโปร์ -- มารยาททางวัฒนธรรมและการติดต่อธุรกิจกับชาวสิงคโปร์.

Y59 M11 BKT


การลงทุนของต่างประเทศ--สิงคโปร์
การลงทุนของไทย--สิงคโปร์

332.673095957 / ก169ค