กวีวัจน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและคำอธิบาย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557. - 437 หน้า : ภาพประกอบ.

Y59 M11 BKT

9786167073873


วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์
กวีนิพนธ์ไทย

895.9109 / ก327