รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = Factors influencing conducting academic work production and research among faculty members of McCormick Faculty of Nursing, Payap University ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ / โดย รุ่งฤดี วงค์ชุม ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. - ก-ซ, 131 หน้า : แผนภูมิ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 354 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 354 .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2557.

Y61 M02 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค --อาจารย์--ผลงานวิจัย--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การเขียนทางวิชาการ--งานวิจัย

378.122 / ร637ร