อารี ชีวเกษมสุข.

สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล / อารี ชีวเกษมสุข. - กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์, 2559. - 189 หน้า : ภาพประกอบ.

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล -- สมมถนะผู้นำที่สำคัญสำหรับผู้บริหารการพยาบาล -- แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล -- วิธีการและเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล -- รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล.

Y60 M03 BKT DW

9786164233720


Nursing, Supervisory
Leadership
Nurse administrators

WY105 / อ658ส 2559