พื้นที่สันติวิธี หนทางสังคมไทย : ความรู้ ความลับ ความทรงจำ = Nonviolence space Thailand future : knowledge secret memory / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ของเรา, 2559. - 473 หน้า.

การสำรวจองค์ความรู้สันติศึกษาและการฝึกอบรมสันติวิธีในสังคมไทย -- การบังคับบุคคลสูญหายและนัยยะความคลุมเครือ -- สันติอาสาสักขีพยาน: ปฏิบัติการธรรมดาสามัญเพื่อยับยั้งความรุนแรงโดยฝ่ายที่สาม -- ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงบนเส้นทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ -- “เขาสันติวิธีมา เราก็สันติวิธีกลับ”: การเมืองของปฏิสัมพันธ์สันติวิธีระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ศึกษากรณีการประท้วง ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2550 -- สันติวิธีในมิติงานความมั่นคงไทย -- รัฐไทยกับการใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายจับตัวประกันในอดีต: กรณีศึกษาการบุกยึดสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ปี 2515 และการบุกยึดสถานทูตสหภาพพม่าประจำประเทศไทย ปี 2542 -- เมื่อใดที่การแสดงความเกลียดชังกลายเป็นการใช้ ความรุนแรง? -- สังคมไทยกับการสร้างความปรองดองภายหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมในปี 2553.

Y60 M03 BKT

9786167891026


การไม่ใช้ความรุนแรง
สันติภาพ
การสร้างสันติภาพ
ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย
ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย (ภาคใต้)

303.6 / พ816