วริศรา ยอดแก้ว

รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร อกาลิโก โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ การปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร อกาลิโก โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่. ชื่อเรื่องจากสัน: รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : เรื่องการปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร อกาลิโก โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่. / โดย วริศรา ยอดแก้ว. - เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. - ก-ฎ, 65 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม --สหกิจศึกษา.