สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

คันจิ N4 - N5 เวอร์ชั่นล่าสุด / สุเทพ น้อมสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ผู้จัดจำหน่าย], 2560. - 163 หน้า.

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) -- เกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่ (2553) -- คันจิและคำศัพท์สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น -- กำเนิดอักษรคันจิ -- ประเภทของอักษรคันจิ -- วิธีค้นหาอักษรคันจิ -- โครงสร้างของอักษรคันจิ -- คันจิ N 5 เวอร์ชั่นล่าสุด 110 ตัว -- คันจิ N 4 เวอร์ชั่นล่าสุด 200 ตัว.

Y60 M03 BKT

9786164290129


ภาษาญี่ปุ่น--ตัวอักษร
ภาษาญี่ปุ่น--คำศัพท์

495.611 / ส781ค