ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล = Leadership and nursing administration / อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, บรรณาธิการ. - เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560. - 234 หน้า : แผนภูมิ.

แนวคิดการจัดการและทฤษฎีองค์การ -- แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ -- กระบวนการภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาลาล -- การจัดการคุณภาพทางการพยาบาล -- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: การเงินและการพัสดุ -- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: บุคลากรทางการพยาบาล -- แนวคิดและเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ -- การจัดการเวลา -- การจัดการกับความเครียด -- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล -- การจัดการหอผู้ป่วย -- กระบวนการนโยบายและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย -- แนวโน้มภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล.

Y60 M05 BKT DW

9786163981486


Leadership--Nurses' instruction
การพยาบาล
Nurse administrators
ภาวะผู้นำ

WY105 / ภ467 2560