เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล = Database systems management การจัดการระบบฐานข้อมูล. / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 2 ล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

เล่ม 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ; โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ; การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดโดยใช้แผนภาพอี-อาร์ ; การออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ ; การออกแบบโดยวิธีนอร์มัลไลเซชัน ; ภาษาเอสคิวแอล ; การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ ; กรณีศึกษาการออกแบบฐานข้อมูล -- เล่ม 2. การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ฐานข้อมูล ; กฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล ; วิวและอินเด็กซ์ ; การจัดการรายการ การฟื้นสภาพ และการควบคุมภาวะพร้อมกัน ; การบริหารระบบจัดการฐานข้อมูล ; การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล ; การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล.

Y60 M05 BKT

9786161610852 (ล. 1) 9786161610869 (ล. 2)


การจัดการฐานข้อมูล

005.74 / ม246อ 2559