อาเซียนไฮไลท์ส 2558 = ASEAN highlights 2015 / บรรณาธิการ, สุวิทย์ มังคละ. - กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน, 2559. - 79 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.


ประชาคมอาเซียน


กลุ่มประเทศอาเซียน

341.2473 / อ617 2558