สุนีย์ จันทร์สกาว

รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง = Utilization of herbal medicines for healthy food and cosmetics การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง / สุนีย์ จันทร์สกาว, ศิริวุฒิ สุขขี, พิชญา มังกรอัศวกุล, เสถียร บุญก้ำ และคณะ. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2560?]. - ก-ศ, 505 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้การสนับสนุนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากสารสกัดมาตรฐานมะเกี๋ยง / สุนีย์ จันทร์สกาว, ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา, พาณี ศิริสะอาด, พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย, ศิริวุฒิ สุขขี, สุทัศน์ สุระวัง, อำไพ พฤติวรพงศ์กุล -- โครงการย่อยที่ 2 การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตไวน์มะเกี๋ยง / เสถียร บุญก้ำ, นันท์นภัส มโนนันท์, ครรชิต เงินคำคง -- โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / พิชญา มังกรอัศวกุล, พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์, สุกานดา ไชยยง -- โครงการย่อยที่ 4 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากจุลินทรีย์บางชนิดที่พบ ณ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน / ศิริวุฒิ สุขขี, ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล, สาครรัตน์ คงขุนเทียน, สมพร ภูติยานันต์.


มะเกี๋ยง--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
สารสกัดจากพืช--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
สารสกัดจากพืช--การใช้ประโยชน์--งานวิจัย
ไวน์มะเกี๋ยง--การผลิต--งานวิจัย
สีผสมอาหาร--งานวิจัย
พืชสมุนไพร--การใช้ประโยชน์--งานวิจัย
แอคติโนมัยซิส--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย

QV20.5 / ส821ร 2560