สุกัญญา เขียวสะอาด

รายงานการวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของดอกบุนนาค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงดอกบุนนาคและยาดมสมุนไพรดอกบุนนาค = Antioxidant and anticancer activities of Mesua ferrea flowers, the development of Mesua ferrea flowers as infusion and inhalation products ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของดอกบุนนาค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงดอกบุนนาคและยาดมสมุนไพรดอกบุนนาค / โดย สุกัญญา เขียวสะอาด, ประพันธ์ จิโน. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560. - ก-ท, 135 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 357 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 357 .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2558.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ดอกบุนนาค--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
สารสกัดจากพืช--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
แอนติออกซิแดนท์--งานวิจัย
ยารักษามะเร็ง--งานวิจัย
ชาสมุนไพร--งานวิจัย
ยาสมุนไพร--งานวิจัย

QV20.5 / ส739ร 2560