พนิดา เซ็นนันท์

รายงานวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางเคมี พอลิฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเนื้อผลค้อตระกูล Livistona jenkinsiana = Chemical composition, total polyphenol and antioxidant activity of pulp extract of Livistona jenkinsiana องค์ประกอบทางเคมี พอลิฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเนื้อผลค้อตระกูล Livistona jenkinsiana / โดย พนิดา เซ็นนันท์, โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก, เกียรติศักดิ์ พลสงคราม. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. - ก-ช, 70 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 355 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 355 .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2551.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ผลค้อ--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
สารสกัดจากพืช--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
แอนติออกซิแดนท์--งานวิจัย

QV20.5 / พ199ร 2559