สุดาทิพย์ ทรงศักดิ์ปรีชา

ลักษณะการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีแบบพระเยซูคริสต์ ในพระธรรมยอห์น 10:11-18 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค = The characteristics of Jesus' shepherding style in John 10:11-18 : case study at McCormick Hospital / สุดาทิพย์ ทรงศักดิ์ปรีชา. - 2560 - ก-43 หน้า.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

การค้นคว้าอิสระ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --การค้นคว้าอิสระ
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค--การบริหาร.


ผู้ป่วย--การดูแล--แง่ศาสนา--คริสตศาสนา

230 / ส768ล 2560