ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ / ผู้เขียนเดิม, บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่นๆ]. - ฉบับปรับปรุง / ผู้ปรับปรุง, ประภา แสงทองสุข, Yuki Nakao. - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560. - เล่ม : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. ห้องสมุดมี: เล่ม 1, 3, 5, 6

Y60 M12 BKT

9789744436955 (ล. 1) 9789744436993 (ล. 3) 9789744437013 (ล. 5) 9789744437020 (ล. 6)


ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี

495.6834 / ภ483 2560