ดวงธิดา ราเมศวร์.

20 องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ยี่สิบองค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / เรียบเรียง, ดวงธิดา ราเมศวร์. - กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2560. - 223 หน้า : ภาพระกอบ.

ศาสนาพุทธในประเทศไทย -- นิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน -- มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย -- รายนามอารามหลวง ฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต -- สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกแห่งสังฆมณฑล -- พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 20 พระองค์ -- การปกครองคณะสงฆ์ของไทย.

Y60 M10 BKT

9786163203267


สมเด็จพระสังฆราช
สงฆ์--ไทย
พุทธศาสนา--ไทย

294.361 / ด193ย