รวิพิมพ์ เสนาวงศ์

รายงานการวิจัยเรื่้อง การจัดอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบที่พักโฮมสเตย์โดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Local food menu setting for eco tourism as homestay by community case study : Bann Mae Kum Pong Tumbon Huakaew Amphur Maeon Chiang Mai Province การจัดอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบที่พักโฮมสเตย์โดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / โดย รวิพิมพ์ เสนาวงศ์, ชาญชัย เมฆศิริ. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, [2560?]. - ก-ฎ, 119 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; [ฉบับที่ 363] . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; [ฉบับที่ 363] .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2554. มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

Y61 M02 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


อาหารไทย (ภาคเหนือ)--งานวิจัย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอแม่ออน


บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)--งานวิจัย

641.59593 / ร166ร