อัจฉรากร ศรีสุโข

คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม = Investor's practice guide Investor's practice guide / ผู้แต่ง, อัจฉรากร ศรีสุโข, ชนิตา อุ่นสอาด, กฤติยา สุทธิชื่น. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.

กองทุนรวม...ทางเลือกการลงทุนสำหรับมือใหม่ -- NAV...ภาพสะท้อนการดำเนินงานกองทุนรวม -- เริ่มต้นลงทุนแบบ Step by step -- DIY พอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเองได้ง่ายนิดเดียว -- ลงทุนกองทุนรวมอย่างมีภูมิคุ้มกัน.

Y60 M10 BKT


กองทุนรวม
การลงทุน