เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา / ผู้เขียน, เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560. - 204 หน้า : แผนภูมิ.

กำเนิดจากวิกฤติเศรษฐกิย ปี 2540 -- กลไกการทำงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ -- สิทธิประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ -- ว่าด้วยสินทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปถือครอง -- มุมมองของผู้ขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ -- มุมมองของผู้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ -- สถานการณ์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน -- เลือกซื้อ สิทธิการเช่า หรือกรรมสิทธิ์ ต่างกันอย่างไร -- เลือกกองทุนฯ ถือครองอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนดี -- รายการสำคัญในงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ -- แนวทางในการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุน -- ความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ -- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) -- กลไกการทำงานของ REIT -- คุณสมบัติของ REIT -- สิทธิประโยชน์ของ REIT -- สถานการณ์ปัจจุบันของ REIT -- การเลือกลงทุนใน REIT -- รายการสำคัญในงบการเงินของ REIT -- ความเสี่ยงสำหรับการลงทุนใน REIT -- ความแตกต่างระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กับ REIT -- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน -- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในตลาดหลักทรัพย์.

Y60 M10 BKT

9786164150188


การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
การลงทุน