กิติ ตยัคคานนท์.

เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ - กรุงเทพฯ : เชษฐ สตูดิโอ, 2529 - 148 หน้า : ภาพประกอบ


การจัดการ
ผู้นำ

658.4 / ก676ท