ปรัชญา ปานเกตุ

ศัพทานุกรมวรรณคดีไทย = Lexicon of Thai literature / ปรัชญา ปานเกตุ. - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2560. - 1,367 หน้า.

Y61 M01 BKT

9786160030798


วรรณคดีไทย--พจนานุกรม

895.9103 / ป431ศ