ธงชัย สันติวงษ์.

การบริหาร คิดและทำอย่างผู้จัดการใหญ่ / ธงชัย สันติวงษ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดยเคล็ดไทย, 2532 - 208 หน้า


การจัดการองค์การ

658.4 / ธ118ก 2532