มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

สังคมภิวัตน์อาเซียน = ASEAN societies / มรกตวงศ์ ภูมิพลับ, ชัยวัฒน์ มีสันฐาน, สุเจน กรรพฤทธิ์, เขียน. - กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

ราชอาณาจักรกัมพูชา -- ราชอาณาจักรไทย -- เนการาบรูไนดารุสซาลาม -- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (พม่า) -- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ -- สหพันธรัฐมาเลเซีย -- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) -- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม -- สาธารณรัฐสิงคโปร์ -- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.

Y60 M12 BKT


แรงงาน--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้สูงอายุ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การค้ามนุษย์--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


กลุ่มประเทศอาเซียน--การเมืองและการปกครอง
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความเป็นอยู่และประเพณี
กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาวะสังคม
กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาวะเศรษฐกิจ

300.959 / ม192ส