สุนิสา ช่อแก้ว

รายงานการวิจัย การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย = Talent management : global concepts and experiences from Thai public sector การบริหารคนเก่ง : แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย / สุนิสา ช่อแก้ว. - ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม, 2559. - 165 หน้า.

การทบทวนวรรณกรรม -- ระเบียบวิธีวิจัย -- ผลการศึกษาการบริหารคนเก่งในภาครัฐของประเทศ: สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์ -- ผลการศึกษาการบริหารคนเก่งในภาครัฐของไทย: โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่และระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง -- กรณีศึกษาการบริหารคนเก่งในภาครัฐของไทย: โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง -- บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.

Y61 M01 BKT

9786164231139


การบริหารงานบุคคล--งานวิจัย

658.3 / ส818ร