วิชัย โชควิวัฒน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560. - 462 หน้า.

จริยธรรมการวิจัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและการวิจัยทางพันธุกรรม และแนวทางการพิจารณาด้านจริยธรรม -- แนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สำคัญ -- หลักจริยธรรมและแนวทางสำหรับการศึกษาวิจัยที่เกี่่ยวข้องกับมนุษย์ -- แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ -- แนวทางสากลเพื่อทบทวนด้านจรยิธรรมในการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา -- แนวทางการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ -- การสำรวจและประเมินผลการดำเนินการทบทวนด้านจริยธรรม -- มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย์ -- แนวทางดำเนินการการจัดตั้งและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย -- แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี -- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Y61M01BKTDW Y62M01BKTCL

9786167697697


การแพทย์--วิจัย
การทดลองในมนุษย์ (แพทยศาสตร์)--แง่ศีลธรรมจรรยา
จรรยาแพทย์
Medical ethics
Biomedical research

174.28 / จ539จ

W20.55.H9 / ว539จ 2560