วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ปรีชา อุยตระกูล, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2560. - 391 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

รวมบทความและคำอภิปรายจากการสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรม Fortune River View อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559.

"นาคาคติ" อีสานลุ่มแม่น้ำโขงร่วมสมัย -- สังคมและวัฒนธรรมล้านช้าง -- พระธาตุพนม...มณฑลมันดาลา -- ป่าแห่งจิตวิญญาณ: มรดกทางนิเวศและวัฒนธรรมของกลุ่มชนพื้นเมืองบนแผ่นดินอีสานตอนบน -- เศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ: พัฒนาการจากสมัยเก่าถึงสมัยปัจจุบัน -- บทถอดเทปการสัมมนาทางวิชาการ "วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ".

Y61 M03 BKT

9789749936405


ชุมชน--แง่สังคม--ไทย (ภาคตะวันเฉียงเหนือ)
ชุมชน--แง่เศรษฐกิจ--ไทย (ภาคตะวันเฉียงเหนือ)


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

307.72 / ว394