เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก / เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม. - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2560. - ก-จ, 91 หน้า : ภาพประกอบ.

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง -- การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองก่อนและหลังการตรวจพิเศษ -- การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกในภาวะวิกฤต -- การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกหลังผ่าตัดสมองในภาวะวิกฤติ -- การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกหลังผ่าตัดสมองเมื่อพ้นภาวะวิกฤติและการฟื้นฟูสภาพ.

Y61M11BKTDW

9786161131630


Nervous system diseases--Nursing
Neurosurgery--Nursing
โรคหลอดเลือดสมอง--การพยาบาล

WY160.5 / ย545บ 2560