คมสัน สุริยะ

เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม / คมสัน สุริยะ. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. - 270 หน้า : แผนภูมิ.

ส่วนที่ 1. องค์ความรู้ด้านเศรษฐมิติเบื้องต้น. 1, เศรษฐมิติคืออะไร. 2, เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมใช้เศรษฐมิติในเรื่องใด. 3, OLS ที่ใช้ Robust estimator. 4, วิธีการ Maximum likelihood. 5, แบบจำลองโลจิต. 6, การทดแทนกันระหว่างสองคุณลักษณะในแบบจำลองโลจิต. 7, แบบจำลองโลจิตหลายทางเลือก (Multinomial logit). 8, แบบจำลองโทบิต. 9, Heckman selection model. 10, Heckman probit selection model. 11, IV regression. 12, Treatment effects model. 13, Estimated generalized least squares (EGLS). 14, แนวทางการใช้เศรษฐมิติที่ดี -- ส่วนที่ 2. การประยุกต์ใช้เศรษฐมิติกับเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม. 15, ผลของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติในกิจการโทรคมนาคม. 16, ผลของการปกป้องนักลงทุนต่อสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอซีที. 17, บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทย. 18, การพยากรณ์วัฏจักรผลิตภัณฑ์ด้วย S-curve. 19, เทคนิคการพยากรณ์วัฏจักรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม. 20, เทคนิคการเพิ่มจำนวนตัวอย่างในกรณีประชากรมีจำนวนน้อย -- ส่วนที่ 3. อภิธานศัพท์ด้านเศรษฐมิติ.

Y62M01BKTCL

9789746729871


เศรษฐมิติ
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
โทรคมนาคม--ไทย

330.015195 / ค152ศ