วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560. - 13, 153 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ระบบประกันการดูแลระยะยาวในประเทศต่างๆ -- ผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลและค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาว -- ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของผู้ป่วยระยะท้าย -- แหล่งเงินสำหรับระบบประกันการดูแลระยะยาว -- อุปสงค์และอุปทานผู้ดูแลผู้สูงอายุ -- กลไกการทำงานของระบบประกันการดูแลระยะยาว -- การประมาณการจำนวนผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง -- การประมาณการค่าใช้จ่ายการดูแลระยะยาว -- การคำนวณค่าใช้จ่ายการดูแลระยะท้ายของชีวิต -- การประมาณการเบี้ยประกันสำหรับกองทุนประกันการดูแลระยะยาว -- การคำนวณจำนวนผู้ดูแล และหัวหน้าผู้ดูแล.

Y62M01BKTCL

9786169225058


ประกันสุขภาพ--ไทย
ผู้สูงอายุ--นโยบายของรัฐ--งานวิจัย--ไทย

368.3 / ว276ร