วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ

มณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม = His Majesty King Bhumibol's words of wisdom / ผู้แต่ง, วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ, ภัททิรา วิภวภิญโญ และเชิดชาติ หิรัญโร. - เชียงราย : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2560. - 120 หน้า : ภาพประกอบ.

ทาน (ทานํ) คือ การให้ -- ศีล (สีลํ) คือ การประพฤติดีงาม -- ปริจาคะ (ปริจฺจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตน -- อาชวะ (อาชฺชวํ) คือ ความซื่อตรง -- มัทวะ (มทฺทวํ) คือ ความอ่อนโยน -- ตบะ (ตปํ) คือ ความเพียร -- อักโกธะ (อกฺโกธํ) คือ ความไม่โกรธ -- อวิหิงสา (อวิหิงฺสา) คือ ความไม่เบียดเบียน -- ขันติ (ขนฺติ) คือ ความอดทน -- อวิโรธนะ (อวิโรธนํ) คือ ความเที่ยงธรรม.

Y62M01BKTCL Y62M08BKTDW

9789749766910


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา --พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา


กวีนิพนธ์ไทย

895.911 / ว734ม