อมรชีพ โลจัน

อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ = India-ASEAN : growing opportunities for Thailand's new economic community / ผู้เขียน, อมรชีพ โลจัน, นิติ ภาชิน. - นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. - 10, 152 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

Classical sea routes between India and Southeast Asia เส้นทางทางทะเลสายคลาสสิกระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- India-ASEAN: situating Thailand in the growing new economic opportunities อินเดีย-อาเซียน: ตำแหน่งของประเทศไทยกับโอกาสใหม่ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ -- A compilation of events and activities on commemorating the 20 years India-ASEAN relations ประมวลเหตุการณ์และกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อินเดีย-อาเซียน -- ASEAN-India อาเซียน-อินเดีย -- 20 years eelebration การเฉลิมฉลองในวาระ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและอาเซียน -- Mekong-Ganga cooperation (MGC) กลุ่มความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำคงคา -- ASEAN-India car rally แรลลี่อาเซียน-อินเดีย -- India-ASEAN naval cooperation: an important strategy ความร่วมมือทางทะเลระหว่าง อินเดีย-อาเซียน: กลยุทธ์ที่สำคัญ -- Asean-India students exchange programme โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อาเซียน-อินเดีย -- INS Sudarshini เรือหลวงสุธาสินี

Y62M01BKTCL

9786162798696


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--อินเดีย
อินเดีย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--อินเดีย

337.54059 / อ277อ