จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก" ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก / โดย จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560. - 3, 27 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

การสัมมนาวิชาการเรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

บทบาทของนิด้าเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาที่ยั่งยืน -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชทาน "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้สถานการณ์อย่างไร -- ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ -- "Sufficiency economy for sustainable development" หรือ S4S คือ การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก.

Y62M01BKTCL


เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจ--ไทย

330.9593 / จ537ป