กิ่งแก้ว อัตถากร

สีตาและอมตะลีลาของพระราม / กิ่งแก้ว อัตถากร. - ฉะเชิงเทรา : สถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาคติชนวิทยาและปรัชญาอมตะ, 2560. - 7, 65 หน้า. - ชุดเรื่องที่ต้องคิด .

รามายณะของวาลมีกิน่าจะสิ้นสุดที่ยุทธกัณฑ์ -- อุตตรกัณฑ์เป็นส่วนเกินของรามายณะของวาลมีกิ -- พระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 กับพระราม -- ความเชื่อมโยงระหว่างพระศิวะกับพระราม -- ความยิ่งใหญ่ของพระศิวลึงค์นามราเมศวร -- อวตารของพระรามและพระกฤษณะ -- อวตาร.

Y62M01BKTCL

9786164452671


รามเกียรติ์--ตัวละคร.
รามเกียรติ์--ประวัติและวิจารณ์

895.91109 / ก632ส