รายา ผกามาศ

Co-management : การจัดการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์ การจัดการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์ / เรียบเรียง, รายา ผกามาศ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558. - 130 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - หนังสือชุดพลวัตสิทธิชุมชน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม . - หนังสือชุดพลวัตสิทธิชุมชน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม .

รู้จักพื้นที่เป้าหมาย -- ปัญหามาปัญญามี -- ความรู้คืออาวุธ -- รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย...ป่าไม้เหี้ยนเตียน -- เบื้องหลังความสำเร็จคือคน...เบื้องหลังคนคือความคิด.

Y62M01BKTCL

9786169166566


สิทธิชุมชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--การมีส่วนร่วมของประชาชน


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติออบหลวง

333.7 / ร452ค