สนั่น ธรรมธิ

ถ้อยคำสำนวนล้านนา. เล่ม 1 / สนั่น ธรรมธิ. - เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560. - 329 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดล้านนาคดี . - หนังสือชุดล้านนาคดี .

Y62M01BKTCL

9786163982490


สุภาษิตและคำพังเพยไทย (ภาคเหนือ)

398.99591 / ส198ถ